8wDlpd.png
8wDFp9.png
8wDEOx.png
8wDMfH.png
8wDKte.png
【真传一句话】乾造:四月己土(害的应用)
品易轩 2023-3-21

八字如下:

出生时间:阳历1995年5月18日亥时

乾造: 乙  辛  己  乙  (寅卯空)

            亥  巳  酉  亥  

大运:庚辰   己卯   戊寅   丁丑   丙子   乙亥   甲戌   癸酉 

          4岁    14岁   24岁   34岁  44岁  54岁   64岁  74岁 

始于:1999   2009   2019  2029 2039 2049  2059  2069 

流年:  己卯    己丑     己亥  己酉   己未  己巳   己卯   己丑

命局分析:

重点流年分析:

(这就是真传一句话的东西,为什么其它戌年问题不大?)

反馈如下:

最新回复 (4)
返回